Khắc tinh với chòm sao Thủy Bình

Khắc tinh với chòm sao Thủy Bình

Ghét cay đắng cái bệnh thích ngắt lời của chòm sao Xử Nữ, vì Xử Nữ cứ nghe câu nào không hợp ý lại liền thêm vào những chỉ trích không có tính xây dựng. Cũng không thích kiểu thuần lý tính trong những chuyện bàn luận với chòm sao Thủy Bình, bởi chẳng thấy bất kỳ bằng chứng thực tế nào cả. Nên học tập sự lạc quan của chòm sao Nhân Mã, không nhất thiết chuyện gì cũng phải rõ ngọn ngành.

Nguồn: bachkhoa12chomsao.com

Nhận xét:

Nhận xét: