Tỉ lệ phần trăm hợp giữa các đôi cung hoàng đạo

Tỉ lệ phần trăm hợp giữa các đôi 12 cung hoàng đạo

Song Ngư
Thủy Bình
Ma Kết
Nhân Mã
Thiên Yết
Thiên Bình
Xử
Nữ
Tử
Cự
Giải
Song Tử
Kim Ngưu
Bạch Dương
Nam/N
79
88
58
99
70
85
65
94
47
82
75
90
Bạch Dương
81
66
93
61
78
57
97
45
75
72
88
68
Kim Ngưu
48
99
64
86
69
93
57
81
71
89
76
79
Song Tử
97
74
87
70
92
66
84
61
89
78
82
52
Cự Giải
62
84
77
92
45
81
72
87
69
79
56
97
Sư Tử
84
55
95
72
81
49
89
66
88
76
91
61
Xử Nữ
64
95
47
80
71
90
77
88
58
98
74
85
Thiên Bình
92
57
76
47
87
73
84
65
97
68
80
60
Thiên Yết
44
78
75
89
68
86
58
98
65
81
70
92
Nhân Mã
77
74
88
64
85
51
92
59
80
70
97
43
Ma Kết
60
87
69
82
51
96
64
78
58
91
41
72
Thủy Bình
88
69
82
54
99
74
65
61
93
46
78
71
Song Ngư
Ví dụ: tôi là nam Thiên Yết, vậy tỉ lệ hợp của tôi với nữ Song Ngư là 99 %, với Thủy Bình là 51 % …

Nhận xét:

Nhận xét: